KWS
   
 

Vítejte v Plzeňském a Karlovarském kraji a na Příbramsku. Tyto tři regiony mají mnoho společného, a v mnohém se liší.

Při vyslovení jména Plzeň se spoustě z vás vybaví pivo. Plzeňský kraj však není jen pivo, ale ta­ké řada přírodních krás (Šumava, Český les), památek, lidových zvyků. Celý kraj můžeme obdivovat v oné jedinečné podobě, v níž nám jej odkázaly úsilí, péče a um předků. Rozvoj zá­padní části Čech byl od nejstarších dob ovlivněn skutečností, že tudy přicházely do naší země po dlouhá staletí důležité umělecké i technické vlivy. Oblast se stala postupně z nej­za­ned­bá­va­nějšího pohraničního území českou ,,bra­nou“ do Evropy. Pod vlivem víry, kul­tu­ry, vzdě­la­no­sti i hospodaření zde vzniklo velké množství klášterů (Plasy, Kladruby aj.). Ty měly často po­hnuté osudy, ale vždy se ze svých ran vzpamatovaly a architektonicky i eko­no­micky se dále rozvíjely. Dodnes na nás dýchají svou velikostí, architekturou, duchovním odkazem. Kromě klášterů je ovšem v kraji i řada dalších památek. Na své si zde přijdou milovníci hradů a zám­ků. Za zmínku stojí gotická pevnost – hrad Rabí, vodní hrad Švihov, zámek Velhartice, Hor­šovský Týn, Kozel… a ve výčtu bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Opomenout nelze ani tři městské památkové rezervace, včetně krajského města.  

Karlovarský kraj je znám především místy, kde vyvěrají léčivé prameny. Samotné Karlovy Vary jsou největšími a nejslavnějšími lázněmi České republiky. Ke kraji také neodmyslitelně patří typická lidová architektura, charakterizovaná cheb­ským hrázděným domem. Milovníci historie ocení zachovalá centra starobylých měst. Kromě lázeňství a historie oplývá Kar­lo­var­ský kraj rovněž nádhernými přírodními sce­neriemi. Ty můžeme spatřit ve Slavkovském lese, v Doupovských horách či v Českém lese. 

Příbramsko – podbrdský region s hornickou tradicí, proťatý tokem Vltavy – leží ve středních Če­chách na jihozápadním okraji Středočeského kraje. Slavná hornická minulost a současný hospodářský rozvoj oblasti, jejímž duchovním centrem je již několik století klášterní komplex Svatá Hora, nabízejí různé možnosti vyžití. K rekreaci a odpočinku lákají zejména přehrady vltavské kaskády a neporušená příroda Brd.

Co se týče zemědělství v uvedených regionech, přírodní podmínky ve všech třech umožňují pěstování obilovin, kukuřice, řepky olejky. V Plzeňském a Kar­lo­var­ském kraji jsou některé výše položené a řidčeji osídlené pohraniční lokality s horskými lou­ka­mi vhodné pro pa­ste­vec­tví, byť tento potenciál není dosud plně využit. Zalesněné Příbramsko takové hor­ské louky ne­má, na zdejší půdě se však dají vy­tvá­řet zdroje pro intenzivní ži­vo­čiš­nou výrobu.

 

Váš poradce

Ing. Zdeněk Baxa

Ing. Zdeněk Baxa

Mobil: 606 727 480
Odeslat e-mail

 
KWS