KWS
   
 

Chovejme se k půdě s úctou a respektem

To je jasný vzkaz, který si uvědomilo téměř 600 účastníků konferencí KUKUŘICE V PRAXI 2015, které se konaly v lednu na pěti místech České republiky. Konference na vysoké profesionální úrovni jsou každoročně vyústěním dlouhodobé spolupráce společnosti KWS OSIVA s.r.o. s Mendelovou univerzitou v Brně, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a společností AGROEKO Žamberk spol. s r.o.

Po celou dobu působení v České republice dává společnost KWS OSIVA s.r.o. jasně najevo, že je a nadále zamýšlí být hybnou silou při získávání poznatků sloužících k vytváření a neustálému rozvoji systému pěstování kukuřice. Prostřednictvím pravidelných konferencí, seminářů, polních dní a každodenní terénní práce se snaží přenášet nové poznatky do zemědělské praxe s cílem co nejefektivněji využít špičkový genetický potenciál hybridů ze šlechtění KWS.

„Pěstitelský systém kukuřice KWS“, včetně využití mobilní laboratoře Agri NIR k hodnocení hotových siláží, je v podstatě přehledem projektů, kterými poradenský tým KWS OSIVA s.r.o. prakticky pomáhá zemědělcům při pěstování kukuřice. Spolu s velmi stručným výčtem inovací ve šlechtění KWS to byl na letošních konferencích jediný, jako obvykle velmi krátký, čas věnovaný značce KWS. Veškeré další přednášky byly tematicky zaměřené na hospodaření s půdou a na půdě.

Profesor Jaroslav Hlušek uvedl svoji úvahu nad současným přístupem k půdě v naší zemi citací prof. Františka Duchoně (1897–1975), a to že „Půda je vzácný materiál, ze kterého si člověk může pouze vypůjčovat a to, co si vypůjčí, musí do půdy vrátit“ a přiměl všechny přítomné zamyslet se nad půdou jako nad nenahraditelným dědictvím našich otců a zároveň výpůjčkou od našich dětí. Každý, kdo má cokoliv do činění s půdou, si musí sám zodpovědět, zda svým hospodařením usiluje o udržitelný rozvoj pro další generace, anebo jejich životní podmínky přičinlivě zhoršuje. Příroda se obelstít nedá.

Velmi praktickou přednášku přednesl Ing. Jiří Dostál na téma „Digestát – mýty a skutečnosti ve vztahu k půdní úrodnosti“. Na základě mnohaletého zkoušení vyslal Ing. Dostál jasný a důrazný vzkaz uživatelům digestátu, že půdy kyselé a chudé Ca a Mg je potřeba vápnit. Osvětlil bilanci organických látek v půdě tím, že je nutné ji pečlivě počítat v rámci osevního postupu a nepromrhat jedinou příležitost k jejich zapravení v různých formách do půdy. Způsoby aplikace digestátu, vliv na utužení půdy, systém dělených dávek digestátu, vliv na konzervaci pícnin po aplikaci digestátu a další praktická doporučení byla velkým přínosem pro každého přítomného agronoma.

Při pěstování kukuřice nejen v podmínkách mírně erozně ohrožených půd, ale obecně, se velkým pomocníkem stává správně založená meziplodina, nejlépe svazenka vratičolistá. Na rozdíl od zatím nejvíce rozšířené meziplodiny hořčice bílé, svazenka nezatěžuje osevní postup negativní podporou škodlivých činitelů. Na základě vyhodnocení dvouletých pokusů KWS založených v Čejči a Rostěnicích definoval Ing. Karel Prokeš zásady správné agrotechniky zakládání porostů svazenky v srpnu. Neobyčejně zajímavé byly zjištěné výnosy sušiny a poutání živin svazenkou ovlivněné na obou stanovištích agrotechnikou a průběhem ročníku.

Zajímavé a praktické bylo také vystoupení agronoma ZD Krásná Hora Ing. Marcela Herouta, který je zároveň vědeckým pracovníkem České zemědělské univerzity v Praze. Věnoval se půdoochranným způsobům zakládání porostů kukuřice a jejich vlivu na omezení eroze půdy a na výnos kukuřice.  Rozebral dvouleté výsledky poloprovozních pokusů zpracování půdy diskovým podmítačem, zpracování půdy pouze v řádku setí (strip-till) a setí do nezpracované půdy do vymrzlé meziplodiny. Metodické vedení a provedení pokusu probíhá za spolupráce s VÚMOP, v.v.i. Praha a má za cíl nalézt vhodné řešení při zakládání porostů kukuřice především na mírně erozně ohrožených pozemcích. Ve všech poloprovozních pokusech bude intenzivně pokračováno.

Závěr konference patřil zkušenostem z tříletého měření objemných krmiv přenosnou laboratoří Agri NIR. Ing. Jaroslav Přikryl na statisticky významných datech osvětlil úlohu jednotlivých živin v kukuřičné siláži a jejich vliv na užitkovost dojnic i provoz bioplynové stanice.

Celý program konference byl sledován s očividným zájmem a vysokou pozorností všech zúčastněných. To dává příslib naší další generaci, že zemědělci berou vážně slova J. von Liebiga, a to že „Vznik a zánik národů ovládá tentýž přírodní zákon. Zničení podmínek úrodnosti zemí způsobuje jejich úpadek, udržení jejich trvání, bohatství a moc“.

Společnost KWS OSIVA s.r.o. se připojuje svými jasnými postoji k proudu sedláků, kteří nevidí v půdě jen zdroj snadného zisku nebo osobního obohacení. Snažíme se podporovat investice času, umu a prostředků do poznávání a také do využití získaných poznatků k udržitelné zemědělské výrobě s ohledem na budoucí generace.

 

Ing. Zdeňka Románková

 

 

P1320396.JPG

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                                                               

P1320409.JPG

 

Foto 1 Kukuřice v praxi 2015 v Tetčicích

Foto 2 prof. Jaroslav Hlušek se zamýšlí nad hospodařením s půdou

 

 

  


 
KWS